Khám bệnh trái tuyến có được hưởng bảo hiểm y tế không?

Trả lời nhanh:

Khám bệnh trái tuyến sẽ được hưởng bảo hiểm y tế theo quyền lợi quy định tại Khoản 3 Điều 22 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014 như sau:

Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

Khám bệnh trái tuyến có được hưởng bảo hiểm y tế không?
Khám bệnh trái tuyến có được hưởng bảo hiểm y tế không?

Tại các bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú.

Tại các bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước.

Tại các bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này sẽ có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015. 100% chi phí khám chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016″ Bên cạnh đó, điểm đ Khoản 1 Điều 22 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định về mức hưởng bảo hiểm y tế đúng tuyến đối với người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện:

80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với những đối tượng khác.

Như vậy, nếu bệnh viện trả lời là “đi trái tuyến thì không được hưởng quyền lợi từ thẻ bảo hiểm y tế” là không đúng quy định của pháp luật.

Leave a Comment